Heru and The Institution Of Kingship

Siphila ngomoya, inyama yona iyithuluzi esilisebenzisela ukubakhona, nokubakhona kungenxa yomphefumulo. Ababusi nabo babusa ngentando yabanini bemimoya. Inkinga esibhekene nayo ikakhulukazi thina bantu Abantsundu isekutheni asizazi ukuthi silawulwa ngobani ezigabeni zomoya. Izinkolo zabezizwe zilithola kanjalo ke ithuba lokungena zisiphazamise ekuphileni ngendlela esasidalwe ngayo noma ngokwemvelo. Okhokho bethu ikakhulukazi ezindaweni ezinjengasemachwebeni amakhulu ( Great Lakes region) enkabazwe,Continue reading “Heru and The Institution Of Kingship”