Heru and The Institution Of Kingship

Siphila ngomoya, inyama yona iyithuluzi esilisebenzisela ukubakhona, nokubakhona kungenxa yomphefumulo. Ababusi nabo babusa ngentando yabanini bemimoya. Inkinga esibhekene nayo ikakhulukazi thina bantu Abantsundu isekutheni asizazi ukuthi silawulwa ngobani ezigabeni zomoya. Izinkolo zabezizwe zilithola kanjalo ke ithuba lokungena zisiphazamise ekuphileni ngendlela esasidalwe ngayo noma ngokwemvelo.

Okhokho bethu ikakhulukazi ezindaweni ezinjengasemachwebeni amakhulu ( Great Lakes region) enkabazwe, nasemifuleni yeHapi ( Nile River basins) bona basisiza ngokusishiyela imibhalo nemifanekiso ecacile ngemvelaphi yethu. Konke okubhekene nokuphila komuntu, imithi, izinkanyezi, ubukhosi nobulungiswa konke kulotshiwe ukuze izizukulwane zihambe ezinyathelweni zabasemandulo.

Ithuluzi eliyinyama lona lidinga ukunakekelwa ngezindlela eziningi, zona ezihambelana nemvelo yalo. Inyama noma umzimba uyisipho esivela kuMveli –

UMvelingqangi Naye uyisipho esivela kuMenzi Wezinto Zonke – uMvelingqangi Naye Ungesinye sezithunywa zikaMenzi – uAmen, Ptah, Khnum, Atum ….

“And in the world of Amenta, the triad of Thebes governs the processes that mature and complete physical life ( Amun/Amen, Mut and Khonsu). The head in this real is Amun or Amen, the invisible breath of creation. They share their functions with the Initiatory Triad ( Heru Ur, Sokar and Anpu ) who refine the cosmic elements in the corporeal body, and the Cyclic Triad ( Taurt, Hapi and Apep) which brings completion to periodic processes and renewal in new realms.

All together the four worlds of creation are constituted by ten families of Neteru, who represent the principles of creative manifestation and embody the functions of the phenomenal world.42 divinities/natural divine forces inhabit this landscape, and express the mystic forces of Kemet’s religious pantheon.” – The Sacred Magic of Ancient Egypt*

Published by greenankhworks

Healer, Translator, Lover, Writer, Father, Natural Health Promoter, Connector, Communications Consultant, Instigator, and Reviver of IKS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: